कोभिड–१९ रोकथाम गर्न आवश्यक सामग्री अस्पतालमा पठाइयोsf7df8f}F, !) r}tM :Jff:YodGqLsf] kqsf/ ;Dd]ng :jf:Yo tyf hg;ªVofdGqL efg’eQm 9sfn dGqfnodf ;f]daf/ cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf sf]le8–!( sf ljifodf hfgsf/L lbFb} . k|mfG;af6 stf/ x’Fb} ut dªunaf/ g]kfn cfPsf Ps JolQmdf sf]/f]gf efO/; kf]h]l6e b]lvPsf] 5 . z’s|/fh 6«lksn tyf ;?jf /f]u c:ktfndf hfFr ubf{ !( jifL{of o’jtLdf sf]le8–!( kf]h]l6e b]lvPsf] / pgnfO{ clxn] c:ktfnsf] cfO;f]n]zgdf /flvPsf] 5 . t:jL/ M rGb|snf If]qL÷/f;;

काठमाडौँ, १२ चैत (रासस)

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न अस्पतालमा सामग्री पठाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका सल्लाहकार डा खेम कार्कीले रोकथामका लागि अस्पतालमा दुई लाख २७ हजार २०१ आवश्यक सामग्री पठाइएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये मास्क दुई लाख २२ हजार ७६०  र अन्य विभिन्न सामग्री चार हजार ४४१ रहेका छन् ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपीइ) ६२५ मध्ये २६७ पठाइएको र ३५८ मौज्दात राखिएको छ । अहिले कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पिपीइ लगाउनुपर्ने हुन्छ  । यसैगरी ४८३ गाउन, मुखमा प्रयोग गर्ने मास्क ५२२, स्यानिटाइजर २०९, पञ्जा एक हजार २३६, एन–९५ मास्क ६०१, चश्मा ४७१, आइआर थर्मोमिटर ५८, पिपीइ ग्राउण्ड २८५, सुकभर ४७६ र फेस सिल्ड १०० वटा विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको छ ।

यसैगरी उहाँका अनुसार खरिद गरिएकामध्ये दुई लाख ७९ हजार ३८७ सामग्री तत्काल नपठाइ मौज्दातसमेत गरिएको छ । तीमध्ये मास्क दुई लाख ७२ हजार ४२० र अन्य सामग्री छ हजार ९६७ रहेका छन् ।

जसअनुसार पिपीइ ३५८, गाउन एक हजार ४५६, फेस मास्क एक हजार ५७८, स्यानिटाइजर ७७, पञ्जा एक हजार ५९३, एन–९५ मास्क २४, चश्मा ४८०, आइआर थर्मोमिटर चार, सुकभर एक हजार १६२ र फेस सिल्ड २३५ मौज्दात राखिएको छ । मौज्दात राखिएका सामग्री आवश्कताअनुसार पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्